Webbinariet: Ute är inne 2021

Jönköping University står som värd för Utenavets webbinarium inom ramen för månadstemat ”Lära ute” under Friluftslivets år 2021 Vad är poängen med undervisning och lärande utomhus? 12 oktober 2021 kl. 08-12 Arrangör och medverkande: Utenavets organisationer – Jönköping University, Naturskoleföreningen, Friluftsfrämjandet, Linköpings universitet, Spetsa AB/Unitalent, SLU Movium och SLU Centrum för naturvägledning Välkomna till ett halvdags-webbinarium med sju perspektiv på utomhusbaserad undervisning och lärande. På webbinariet kommer en serie korta filmer att lyfta olika perspektiv på utbildning, forskning, teori och praktik kring utomhuspedagogik och naturvägledning. Det hela varvas med tid för frågor och diskussion. Webbinariet är samarbetsnätverket Utenavets bidrag till månadstemat ”Lära ute”. Innehållet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt Skollagen 2010:800. Vi hoppas på många engagerade deltagare och givande samtal! Boka redan nu in datum och tid – mer information kommer efter sommaruppehållet. Varmt välkommen! Vänliga hälsningar Utenavet i samarbete med Friluftslivets år

Ute är inne 2019

Välkommen den 29-30 augusti 2019 med temat utomhuspedagogik och ekosystemtjänster. I anslutning till Ute är inne arrangeras även ett forskningssymposium 28 augusti i Jönköping. / Utenavet Ute är inne 29-30/8 2019 – utomhuspedagogikens konferens Undervisning och lärande ute i landskapet får effekter inom många områden. Det handlar om folkhälsa, integration, samhällsplanering en aktiv fritid och hållbar utveckling i praktiken. På ute är inne 2019 får alla som berörs av utomhuspedagogik metoder och verktyg för sitt fortsatta arbete. Du får kreativa workshops och inspirerande föreläsningar. Konferensen vänder sig till dig som: – arbetar i förskola, grundskola, särskola och gymnasium – arbetar med lärande och upplevelse – arbetar med strategisk utveckling och samhällsplanering Välkommen till Jönköping!

Stadsrum för barn och unga kurs på SLU

För att bättre ta vara på barnperspektivet i stadsbyggandet arrangerar SLU en kurs för yrkesverksamma om stadens utemiljö som utvecklingsmiljö för barn och unga. 

Vad innebär det egentligen att bygga en stad för barn? Detta är en stor och viktig utmaning för planerare, projektörer, förvaltare och andra yrkesgrupper – samtidigt som förtätning, ökad trafik, krav på allt kortare byggtider och klimathot dominerar agendan för dagens stadsbyggande.

Den här kursen handlar om hur olika platser och stads­rum kan förbättras för att uppfylla lagens krav på en god bebyggd och hälsosam miljö för alla. Barns och ungas eget perspektiv på den fysiska miljön är centralt i kursen. Vad är det som gör vissa platser attraktiva, utmanande och välbesökta – men inte andra?

Teori varvas med beprövad erfarenhet. Vill du ta del av nationella och internationella exempel och samtidigt studera teorier som på olika sätt kan förklara barns och ungas plats i samhällsplaneringen, då är det här en kurs för dig. Även deltagarnas egna erfarenheter är en viktig motor i kursen, inte minst under kursens avslutande projektarbete. 

Läs mer på SLU hemsida.

Ute är inne – konferens i Nynäshamn 21-22 september 2017

 Film från konferensen

Föreläsarnas och workshopsledarnas presentationer finns nedan.

 Program Ute är inne      Workshopslista

Faceboka och Twittra

Sprid gärna informationen  till vänner och bekanta. Gilla oss på Facebook och Twitter. Ladda hem vykortet för mer info och sprid till era kollegor  

Vykortet som A4.  

Nynäshamns kommun

Kommunen har varit väldigt välvilliga till att arrangera Ute är inne konferensen. Konferensen sker i samarbete med Nynäshamns kommun.

Föreläsare

– Kreativitet påverkas av frihet och eget ansvar. Jag tänker berätta om hur natur och naturlighet bidrar till kreativa förhållningssätt i vardagen. Lockar vi fram
”entreprenören” i varandra bidrar vi till att göra skolarbetet mer meningsfullt.

 Åsa Falk Lundqvist, universitetslektor, Umeå universitet

 Föreläsningen

 

– Solen är kalas! Fixar vi buskage där ungarna får leka finns ingen risk för överdriven solexpo­nering. Jag tänker berätta om utemiljöns fantas­tiska möjligheter, och inte blunda för de verkliga riskerna: Vuxna som inte tänker färdigt.

Cecilia Boldemann, docent i Folkhälsovetenskap, Karolinska institutet

 Föreläsningen

– Glöm att naturen finns långt borta! Du hittar den överallt, det är bara att öppna dörren. Jag tänker berätta om hur du kan använda olika platser i staden, från parker till bakgårdar.Stefan von Bothmer, utomhuspedagog, Kosters trädgårdar

 Föreläsningen

  Mer rörelse i skolan
  Skolverket har undersökt samband mellan fysisk aktivitet och ökad          måluppfyllelse i skolan. 

 Lars-Åke Bäckman Undervisningsråd Skolverket

 Föreläsningen

  Mer fysisk aktivitet i skolan – en vinst för alla

Mikael Franzén projektledare lokalförsörjningsplanering idrotts- och fritidsanläggningar, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun.

   

Nästa ute är inne konferens kommer att vara i Jönköping 2019.

Workshopsledarnas presentationer.

Det är en enorm aktivitesbank och många goda ider på hur man arbeta med utomhuspedagogik.

WS ledarnas presentationer  

Ute är inne konferensen den 17-18 September 2015 i Linköping

Program 

Föreläsare

Fredrika Mårtensson docent i landskapsarkitekturens vid miljöpsykologi vid SLU.

Barnen och landskapet. Senaste rönen om vad som behövs i Utemiljön för barn och ungas lek lärande i allsidig utveckling.

Jes Agaard naturvejleder Miljöministeriet Naturstyrelsen i Danmark.Social pedagogiska vinster efter det politiska beslutet 2013 att flytta ut en del av undervisningen.

Alla workshops sammanfattningar.

ALLA WORKSHOPS SAMMANFATTNINGAR I EN FIL

Konferensens syfte: att lyssna och prova på.

Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling i ett livslångt perspektiv. Inte bara visa vägen till grundläggande skolkunskaper. Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans närmiljö användas mycket mera! Dessutom vet vi att det blir roligare att lära när utomhusmiljön integreras i undervisningen. Forskningen visar att barnens kunskaper blir mer bestående. På så sätt kan skolan lättare öka måluppfyllelsen. Utomhus kan alla teman och ämnen göras levande utifrån kraven i våra läroplaner. För ett positivt arbetsklimat behövs också vägar till integration av grupper och kulturer. Att arbeta utomhus på skolgården, i närmiljön och kulturlandskapet i och kring våra städer är utmärkta hjälpmedel för detta.

Konferensen vänder sig till.

skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola, samt lärarutbildningar och skolhälsovården.

  • dig som jobbar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer 
  • landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, fastighets- och naturvårdsförvaltare och andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga.
  • dig som är ideellt engagerad inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning.

Program 

 Ute är inne Konferens PR blad vykort format 

Ute är inne Konferens PR blad A4 format 

Tankesmedjan – Utemiljöns plats i lärarutbildningen

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD DEN 30 – 31 MAJ 2013

Att jobba utomhus börjar slå rot i skola och förskola – precis som inom museipedagogiken, naturvägledningen och föreningslivet. Man vill levandegöra natur och kulturarvet och främja en mer rörelseintensiv miljö för lärandet. Dessutom ser man utomhusvistelsen i sig som ett sätt att bidra till sunda levnadsvanor. På den här tankesmedjan står ämnesdidaktiken i fokus. Bland de skolämnen som flyttar ut finns matematiken. Med himlen som tak levandegörs matematikens mysterier, ett effektivt sätt att stimulera elevernas nyfikenhet. På det här arrangemanget utforskar vi tillsammans hur lärarutbildningarna kan stärka sina utomhusbaserade inslag i vilka ämnen som helst. Till vår hjälp har vi expertföreläsare och varandra.
Tankesmedjan vänder sig till lärarutbildare av alla slag, skolledare och andra med
intresse för att utomhuspedagogik blir ett naturligt inslag i barns och ungas
lärande – från förskola till universitet. Tankesmedjan arrangeras av Högskolan
Kristianstad tillsammans med Utenavet – nationellt nätverk för främjande av
utomhuspedagogik.

Konferens om utemiljöns plats i lärarutbildningen
30 – 31 maj, Högskolan Kristianstad 

Välkomna!

Laila Gustavsson, Högskolan Kristianstad

http://www.hkr.se/tankesmedja

Utemiljöns plats i lärarutbildningen HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD DEN 30 – 31 MAJ 2013

Ute är inne: Hälsa – lärande – lek

21-22 september 2009 i Norrköping Den andra nationella konferensen om Hälsa – Lärande – Lek öppnar dörrarna till morgondagens förskola, grundskola och gymnasieskola. Här tar du del av nya verktyg till kunskapande och lokal utveckling – med närmiljön som lärmiljö. Att visa vägen till kunskap är bara en av skolans uppgifter. Utbildningen ska enligt läroplanen främja hälsa, lärande, lek och en allsidig utveckling och livslång lust att lära. Genom utomhuspedagogik och friluftsliv kan skolans läroplan med alla ämnen och teman göras levande. Upplevelser i utemiljön erbjuder ett lärande där boklig bildning växelverkar med sinnliga erfarenheter, där känsla, handling och tanke förenas. På den här konferensen betonas platsens betydelse för lek, hälsa och lärande – med avstamp i Norrköpings stadslandskap och omgivande natur- och kulturlandskap.