Kontakta oss

Kerstin Andersson

Friluftsfrämjandet riksorganisation/
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling

Friluftsfrämjandet

Kerstin har ansvar att leda utveckling av förskolor och skolor samt deras utbildning och undervisning med utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande, natur- och miljökunskap, friluftsliv och ett medvetet ledarskap utifrån läroplanernas mål.
Vi vill att fler barn och elever ska få delta i undervisning där många sinnen involveras
och teori och praktik går hand i hand utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Anders Arnell

SLU Centrum för naturvägledning

SLU, Inst för stad och land

Utöver de projekt som CNV arbetar med på uppdrag av Naturvårdsverket eller som en del av SLU:s undervisning mm, arbetar Anders 2019-20 med projektet Interpretation och naturvägledning för skogssektorn, finansierat av Skogssällskapet.

Maria Hammarsten

Universitetsadjunkt i pedagogik

Fil. lic i pedagogik med inriktning mot didaktik

Jönköping University Avdelningen för Pedagogik

Maria undervisar i pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning, vetenskapliga metoder, lärande och utveckling på lärarprogrammet. Forskar om barns pedagogiska utomhusmiljöer, utomhuspedagogik, utomhusundervisning och lärande för hållbarhet.

Lena Jungmark

Nationell koordinator barns och ungas utemiljö

SLU Tankesmedjan Movium

Lena Jungmark är landskapsarkitekt och arbetar med samordning och kunskapsutveckling på nationell nivå. Det innebär kontakter och samarbeten mellan myndigheter och akademi samt mellan forskning och praktik. I sitt uppdrag vill Lena lyfta fram barns och ungas behov av lek, rörelse, gratis upplevelser och variation i hela den offentliga stadsmiljön. Särskilt fokus läggs på naturkontakt och gröna ytor – där gårdar på skola och förskola är särskilt viktiga platser under barnets uppväxt.

Anders Szczepanski

Utomhuspedagog

Fil. lic i pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning

Spetsa

My research interest is focused on teachers ’and students’ perceptions and ways of experiences of an interaction between learning environments both in the classroom and outdoors. Preferably based on an action-based theoretical framework and qualitative research methods, effects on learning ability, academic performance, physical activity, contact with landscape (nature and culture) in the out-of-doors and a number of other factors that are important for students’ development and for teaching – the place, object, process, way of learning.

Ola Uhrqvist

Lektor i pedagogik, Fil.dr Miljövetenskap

Linköpings universitet IBL

Arbetar med hållbarhetsundervisning på lärarprogrammet och i utomhuspedagogik. Forskar om hur berättelser och lärspel kan bidra till ökad förståelse för hur ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner samspelar för att forma platser och välbefinnande men också hur människor tillsammans kan arbeta för ett hållbart samhälle.